ไร่องุ่นลายเถาว์

ไร่องุ่นลายเถาว์

จากผู้ช่วยนักวิจัยสู่เจ้าของไร่องุ่น อีกก้าว ‘สมบัติ วิเชียรณรัตน์’

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *